16
Mon, Sep

من برای تامین یک آینده بهتر مملکتم به نیرو های امنیتی پیوسته ام

در جریان جنگ تمام جزیات مهم است.

درهنگام اجرای وظیفه همیشه بیاد میداشته باشم که وظیفه مقدسم، حفاظت از مردم است. من برای تامین یک آینده بهتر مملکتم به نیرو های امنیتی پیوسته ام زمانیکه سربازان شجاع ما با هواپیما ها پرواز میکنند  میدانم که هیچ اشتباهی در کار آنها وجود ندارد.