23
Thu, May

افغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونه دخلکو ساتونکي

دهیواد د دفاع لپاره پیاوړي هوډ