16
Tue, Jul

جایکه که امید باشد در آنجا موقع برای زنده گی بهتر نیز وجود دارد

سکتور صنعتی افغانستان در حال ظهور است!